Њадафњо аниќ нестанд…

 

         Суханони дар шабакањои иљтимої пањн намудаи собиќ раиси Њизби Нањзати Исломии Тољикистон- Муњиддин Кабирї (њоло роњбари Паймони миллї), ки аслан њама суханони дањњо бор гуфташудаю такроранд, боз дар хусуси амалњои «ѓайриќонунї»- Сарварони Давлату Њукумати мамлакат равона гардидааст. Дар ќатори њамон суханњои такрориаш Муњиддин Кабирї Раиси Љумњур, Вазирон, раисони вилоятњову шањру ноњияњоро дуздони пулу моли миллат мењисобад, ки ин боз як дасисабозињои ўст бар зидди миллату Давлати тољикон.

         Тамоми корнамоињои Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои муаззами миллат, Президенти мамлакат – муњтарам Эмомалї Рањмонро, ки на танњо миллати тољик, балки љањониён эътироф кардаанд, њељ њисобида, таъкид менамояд, ки хизмати асосиро барои ба даст овардани оштии миллї ў ва чанд тани дигар иљро намудаанд.

          Агар Њизби Нањзати Иломї дар ноњияи Ќумсангир як мактабро сохта бошад, дар як худи соли 2018 дар ќаламрави мамлакат 153 муассисањои таълимї сахта ба истифода дода шуданд, ки дар онњо беш аз 73 њазор хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд.

         Љањониён медонанд, ки Тољикистони соњибистиќлол имрўз то чи андоза ба пеш рафта истодаасту ояндаи он дурахшон аст. Вале аз суханњои М. Кабирї хонанда ќариб чизе намефањмад, зеро њадафи ягона надоранд. Сухан бояд бомаънї, пурмазмун ва њадафнок бошад. Шояд моро гунањгор кунад, ки мо дониши паст дорему маќсадњои навиштањояшро дуруст дарк нанамудем. Аммо аз дарк нанамудани суханони ѓаразноку тањдидомез њељ љойи пушаймонї нест.

          Сарвари Давлати тољикон дар Паёми имсолаашон ба Маљлиси Олии мамлакат тамоми самтњои фаъолияти љумњуриро тањлилу баррасї намуда, аз љумла зикр карданд, ки яке аз проблемањои љиддие ки љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст, мубориза алайњи терроризму экстремизм мебошад. Ва, албатта, бо суханони беасосу бењадаф сари мардумро гаранг карда, миллатњоро байни њам ба шўр овардан аз амалњои террористон њам бадтар мебошад.

         Пас, худ биандешед, ки чї гуфта истодаеду ба кї гуфта истодаед. Агар ба миллати тољики имрўза чизе гуфтанї бошед, хуб биандешеду пасон бигўед, то гирифтори доми балои сухани хеш нагардед!

 

Наш адрес

Адрес: 734061, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Дехоти 1/2, Таджикский государственный
университет коммерции

  • Телефон: +992(37) 234-83-46
    +992
    (37) 234-85-46
Top